กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นายศักดิ์ชัย อินทร์ธิวงศ์
รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2
นางขวัญตา สุรินทร์
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
น.ส.กาญจนา ภาวงศ์
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ
นางอรวรรณ วงศ์แต้ม
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
น.ส.จริยา มะณี
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางพัทนันธ์ ดวงสุภา
นักวิชาการพัสดุ
ชำนาญการพิเศษ
นางวิราวรรณ ตันศิริ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

น.ส.รัชนี กาญจนะกัณโห นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
น.ส.สุดารัตน์ ศรีนุกูล
นักวิชาการพัสดุ
ปฏิบัติการ
น.ส.ใจเดียว สืบศรี
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
น.ส.จิราวรรณ เลิศสงคราม
เจ้าหน้าที่ธุรการ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน
(ข) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี
(ค) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ
(ง) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารสินทรัพย์
(จ) ให้คำปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ และงานบริหารสินทรัพย์
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

ดาวน์โหลดเอกสาร