กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นายวิวัฒน์ สมานชาติ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พื้นทีการศึกษา
นายมีศิลป์ ศิษยศาสตร์
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
นางขวัญตา สุรินทร์
นักวิชาการพัสดุ
ชำนาญการพิเศษ
น.ส.กาญจนา ภาวงศ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
น.ส.จริยา มะณี
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางพัทนันธ์ ดวงสุภา
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการพิเศษ
นางวิราวรรณ ตันศิริ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางอรวรรณ วงศ์แต้ม
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
น.ส.สุดารัตน์ ศรีนุกูล
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
น.ส.ใจเดียว สืบศรี
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
น.ส.จิราวรรณ เลิศสงคราม
เจ้าหน้าที่ธุรการ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน
(ข) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี
(ค) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ
(ง) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารสินทรัพย์
(จ) ให้คำปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ และงานบริหารสินทรัพย์
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

ดาวน์โหลดเอกสาร