กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายสำราญ ศรีจันทร์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นายคำรณ ดินแดง
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นางสายใจ ศรีประทุมวงค์
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการพิเศษ
นายสมพงษ์ อัคนิจ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นายอัครเดช สุราชวงศ์
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ
น.ส.อนงค์ลักษณ์ เสนาวัง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายจิตติศักดิ์ ไชยรบ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางทิวาวรรณ กั้วพิศมัย
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ
น.ส.อาริยา หารบัวคำ
นักทรัพยากรบุคลปฏิบัติการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) วางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง
(ข) ส่งเสริม สนับสนุนการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
(ค) วิเคราะห์และจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง ย้าย โอน และการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ง) ศึกษา วิเคราะห์ และดำ เนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนเงินเดือน การมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(จ) จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
(ฉ) จัดทำข้อมูลระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
(ช) ปฏิบัติการบริการและอำนวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือรับรองต่าง ๆ การออกบัตรประจำตัว และการขออนุญาตต่าง ๆ
(ซ) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลเพื่อดำเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการดำเนินคดีของรัฐ
(ฌ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

ดาวน์โหลดเอกสาร