กลุ่มอำนวยการ

น.ส.อัจฉรินทร์ ศรีสร้อย
นักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติการ
นายวุฒิไกร ดาทอง
พนักงานขับรถ
นายกฤษดา บุราณสาร
ยามรักษาการณ์
นายวรสา อยู่ทน
ยามรักษาการณ์
นางชุลีพร สแวนเทสสัน
ผู้อำนวยการ
กลุ่มอำนวยการ
นางสุรีพร ปาละสานต์
นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ
น.ส.จิราภรณ์ ศรีประชัย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายอรุณ บุราณสาร
พนักงานขับรถ
นางพิศมัย ราชประสิทธิ์
แม่บ้าน
นายจรุง มากสมบูรณ์ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
นางปาริชาติ มณีโชติ
นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ

นายอิสระ ไชยพงศ์
เจ้าพนักงานธุรการ
นายสุนทร บุราณสาร
นักการภารโรง
นางศรีประไพ สมสะอาด
แม่บ้าน

กลุ่มอำนวยการ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ปฏิบัติงานสารบรรณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(ข) ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการ
(ค) ดำเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ
(ง) จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองค์กร
(จ) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจการ ผลงาน และบริการข้อมูลข่าวสาร
(ฉ) ประสานการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา
(ช) ดำเนินการเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ
(ซ) ประสาน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ
(ฌ) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มิใช่งานของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ
(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ดาวน์โหลดเอกสาร

PowerPoint ปฏิบัติการควบคุมภายในฯ 2562
เอกสารประกอบ แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน