ช่องทางการติดต่อเรา

  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2

ศูนย์ราชการอำเภอสว่างแดนดิน

 อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

โทรศัพท์. 042-722321  โทรสาร. 042-721155

email : admin@sakon2.go.th
กลุ่มอำนวยการ  โทร.042-722321
หน้าห้องผู้อำนวยการ  โทร.042-721-155
 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์  โทร.042-722-322
กลุ่มบริหารงานบุคคล โทร. 042-722-320
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทร. 042-722-324
หน่วยตรวจสอบภายใน  โทร.042-722-323
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โทร.042-722-319