วิสัยทัศน์/พันธกิจ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต 2

 วิสัยทัศน์ 

“เป็นองค์กรบริหารและจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  สู่มาตรฐานสากล 

บนพื้นฐานความเป็นไทย โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน”

พันธกิจ

     1. สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานชาติ
     2. จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานชาติและสากล
     3. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
     4. จัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

เป้าประสงค์

     1. ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานชาติ
     2. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานชาติและมาตรฐานสากล
     3. ผู้เรียนมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
     4. องค์กรทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้

กลยุทธ์

     การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามหลักสูตร
     พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
     พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21
     ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
     ปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     สร้างความเข้มแข็งให้นักเรียนและสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
     ยกระดับทักษะการคิดวิเคราะห์และการใช้กระบวนการตัดสินใจ

2. การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

กลยุทธ์

     พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ
     พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้

3. การประกันคุณภาพการศึกษา
กลยุทธ์

     นิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา
     ประเมินคุณภาพภายใน
     ประเมินคุณภาพภายนอก
     พัฒนาคุณภาพผู้ประเมินการประกันคุณภาพภายใน
     พัฒนามาตรฐานสถานศึกษา ให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของระดับจังหวัด

4. พัฒนาผู้เรียนและงานวิจัยให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของจังหวัดสกลนคร

กลยุทธ์

     พัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีความสอดคล้องกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ
     สร้างความร่วมมือกับสถาบันอาชีวศึกษาและหรืออุดมศึกษาเพื่อความเป็นเลิศด้านอาชีพให้ผู้เรียน
     พัฒนาการวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

5. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษามุ่งสู่ประเทศไทย 4.0

กลยุทธ์

     พัฒนาแผนแม่บทเทคโนโลยีและการสื่อสาร เพื่อการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต  2
     พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต  2  ไปสู่ประเทศไทย 4.0
     ออกแบบ/พัฒนา Application เพื่อการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต  2
     เรียนรู้ผ่านระบบ DLTV/DLIT ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต  2
     ส่งเสริมการเข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต  2 

6. การบริหารจัดการ

กลยุทธ์

    บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กมุ่งสู่คุณภาพ 
    พัฒนาความพร้อมสู่การเป็นโรงเรียนนิติบุคคล
    โรงเรียนประชารัฐหรือโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องหรือโรงเรียนคู่พัฒนา
    ส่งเสริมการบริหารการศึกษาในรูปแบบประชารัฐ
    สร้างขวัญและกำลังใจของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

7.  การพัฒนาสถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์

     เพิ่มประสิทธิภาพทั้งเชิงปริมาณ คุณภาพ และมาตรฐานของแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา
     สร้างความเชื่อมโยงระหว่างศูนย์การเรียนรู้ภูพาน ศูนย์การเรียนรู้ตำบล ศูนย์การเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง และแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาทุกแห่ง
     ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียนและประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

8. การพัฒนาการเกษตรพืชสมุนไพรในสถานศึกษา

กลยุทธ์

     พัฒนาการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพรในสถานศึกษา
     พัฒนาศักยภาพในการผลิตและใช้พืชสมุนไพรแก่ผู้เรียนและชุมชน
     พัฒนายุวเกษตรกรรุ่นใหม่ 

9. พัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน

กลยุทธ์

    สร้างทางเลือกเพื่อการประกอบอาชีพ
    สร้างเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของคนทุกกลุ่ม
    โรงเรียนคู่แฝดวิถีธรรม
    หนึ่งโรงเรียน หนึ่งหลักสูตรท้องถิ่น 
    หนึ่งผู้เรียน  หนึ่งอาชีพ

 การประเมินสถานการณ์ภาวะแวดล้อม ปัจจัยภายใน (จุดแข็ง – จุดอ่อน) และปัจจัยภายนอก (โอกาส – ภัยคุกคาม) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 สรุปได้ดังนี้

 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (จุดแข็ง – จุดอ่อน)

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต  2

strengths   (จุดแข็ง)

   1.ผู้บริหารองค์กรให้ความสำคัญ เอาใจใส่ในการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ
   2.บุคลากรมีทักษะ  มีความรู้   มีความสามารถ   มีความตั้งใจและทุ่มเทในการปฏิบัติงาน
   3.องค์กรมีความพร้อมด้านเทคโนโลยี สำหรับการบริหารจัดการในทุกๆด้าน
   4.บุคลากรมีส่วนร่วมในองค์กร   มีความมุ่งมั่นในการให้บริการและเสียสละในการทำงาน
   5.มีคู่มือสำหรับการปฏิบัติงานที่เหมาะสม   ทันสมัย

  Weaknesses  (จุดอ่อน)

   1. ความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ไม่ชัดเจนและไม่ได้นำมาปฏิบัติอย่างจริงจัง
   2. องค์กรขาดการประสานงานระหว่างกลุ่ม หน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งกับโรงเรียนในสังกัด
   3. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถไม่สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
   4. บุคลากรมาจากหลายหน่วยงาน ทำให้มีวัฒนธรรมและวิธีการทำงานต่างกัน
   5. หน่วยงานมีงบประมาณไม่เพียงพอกับการปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมาย
   6. บุคลากรมีความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีไม่เพียงพอ
   7. บุคลากรขาดความร่วมมือและทักษะการทำงานเป็นทีมภายในกลุ่มต่างๆ
   8. ภาระงานมีมากกรอบอัตรากำลังมีน้อยทำให้การปฏิบัติงานไม่ครอบคลุม
   9. บุคลากรยังขาดความรู้ความข้าใจเกี่ยวกับการใช้เงินงบประมาณดำเนินงาน
   10. องค์กรขาดเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานเฉพาะด้าน
   11.สถานที่และสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
   12.ศึกษานิเทศก์   บางส่วนทำงานไม่เต็มศักยภาพ   ขาดความยอมรับจากผู้เกี่ยวข้อง
   13.สภาพภูมิศาสตร์ไม่เอื้อต่อการบริหารจัดการ
   14.โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดมีจำนวนมาก
   15.ผู้บริหารโรงเรียนยังไม่พึงพอใจในการรับบริการ
   16.บุคลากรในสำนักงานบางรายไม่เป็นที่น่าเชื่อถือจากโรงเรียน

Opportunities  (โอกาส)

  1.สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการพัฒนาบุคลากร    ครูผู้สอนอย่างต่อเนื่อง
  2.รัฐบาลมีนโยบายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเกี่ยวกับการศึกษาอย่างชัดเจน
  3.หน่วยงานต้นสังกัดจัดสรรงบประมาณในการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง
  4.มีการแข่งขันการแสวงหาความรู้ของบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)
  5.การประสานงานได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
  6.มีนโยบายทุกระดับเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
  7.มีเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  8.ภาคีเครือข่ายโดยเฉพาะองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา         

Threats  (อุปสรรค)

1.ระบบอุปถัมภ์ทำให้ข้าราชการบางส่วนขาดขวัญ   กำลังใจในการปฏิบัติงาน

2.จำนวนบุคลากรลดลงเนื่องจากนโยบายการลดอัตราคนกำลังภาครัฐ

3.ข้าราชการบางส่วนไม่ถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ

4.ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีทำให้นักเรียนเกิดพฤติกรรมลอกเลียนแบบที่ไม่ดี

5. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าใจนโยบายไม่เป็นไปในทางเดียวกัน

6.ระบบราชการมีขั้นตอนการปฏิบัติที่ซับซ้อนหลายขั้นตอน

7.ระบบเทคโนโลยีการสื่อสารเกิดปัญหาด้านเทคนิคส่งผลต่อการปฏิบัติงาน

8.สภาพภูมิทัศน์และการคมนาคมเป็นอุปสรรคไม่เอื้อต่อการบริหารจัดการ

9.โรงเรียนขนาดเล็กมีจำนวนมาก