กลุ่มกฎหมายและคดี

นายอนุกูล ทองนุ้ย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 2
                                                                       นายสมคิด ประคองญาติ
                                                                ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี

 

นายณัฐวรรษ ศิลาธรรมทวีชัย นิติกรปฏิบัติการ