กลุ่มกฎหมายและคดี

นายอนุกูล ทองนุ้ย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 2
                                                                    นายสมคิด ประคองญาติ
                                                             ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี