วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์ 

“เป็นองค์กรคุณภาพด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยนวัตกรรม” 

พันธกิจ

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนจัดการศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงความมั่นคงของสถำบันหลักของชาติ และกำรปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข 

2. สร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค ลดควำมเหลื่อมล้ ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง
เท่ำเทียม และมีคุณภำพ 

3. ส่งเสริมและพัฒนำผู้เรียนให้ได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง และมีคุณภำพตำมหลักสูตร
มีควำมสำมำรถ เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชำติ มีควำมรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชำติ 

4. พัฒนำนวัตกรรมเพื่อเสริมสร้ำงสมรรถนะตำมหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียนให้
มีคุณภำพ 

5. พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีสมรรถนะตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง มีควำมรับผิดชอบ
ต่อกำรปฏิบัติงำน และน้อมน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรด ำรงชีวิต

6. พัฒนำนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมประสิทธิภำพของกำรบริหำรจัดกำรศึกษำทุกระดับโดยเน้นกำรมีส่วนร่วม
และบูรณำกำรกำรจัดกำรศึกษำเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

เป้ำประสงค์หลัก 

1. ผู้เรียนได้รับโอกำสและพัฒนำให้ได้รับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนอย่ำงทั่วถึง เท่ำเทียม และมีคุณภำพ ตำม
หลักสูตร มีควำมสำมำรถเป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชำติ มีควำมรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประเทศชำติ 

2. ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพ มีสมรรถนะตำมหลักสูตรและคุณลักษณะ ในศตวรรษที่ 21 

3. ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีสมรรถนะตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง และน้อมน ำหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรด ำรงชีวิต 

4. ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำมีนวัตกรรมในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ
โดยเน้นกำรมีส่วนร่วมและบูรณำกำรกำรจัดกำรศึกษำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
จุดเน้นส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2
1. ไฉไล ปลอดภัย มีคุณภำพ ไฉไล คือควำมสวยงำม ดูดี ควำมสะอำดโดยใช้หลัก 5 ส ควำมปลอดภัย คือควำมปลอดภัยจำกภัยทุกรูปแบบ และมีคุณภำพในกำรปฏิบัติงำนในทุกด้ำน

2. นักเรียนอ่ำนออกเขียนได้ คิดเลขเป็น เน้นควำมดี มีทักษะอำชีพ บูรณำกำรวิชำ ซึ่งในเด็กระดับประถมศึกษำ เน้นนักเรียนอ่ำนออกเขียนได้ คิดค ำนวณเป็น เน้นควำมดี ในเด็กระดับมัธยมศึกษำเน้นให้มีทักษะอำชีพ บูรณำกำรวิชำ

3. องค์กรมำตรฐำน ยึดหลักธรรมำภิบำล ประสำนสำมัคคี มีควำมสุข