วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์ 

“เป็นองค์กรคุณภาพด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยนวัตกรรม” 

พันธกิจ

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนจัดการศึกษำเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข 

2. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
เท่ำเทียม และมีคุณภาพ 

3. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้ได้รับการศึกษำอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพตามหลักสูตร
มีความสามารถ เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

4. พัฒนานวัตกรรมเพื่อเสริมสร้ำงสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียนให้
มีคุณภาพ 

5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานตำแหน่ง มีความรับผิดชอบ
ต่อการปฏิบัติงาน และน้อมนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การดำรงชีวิต

6. พัฒนานวัตกรรมเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพของการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับโดยเน้นการมีส่วนร่วม
และบูรณาการการจัดกำรศึกษาเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

เป้ำประสงค์หลัก 

1. ผู้เรียนได้รับโอกาสและพัฒนาให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ ตาม
หลักสูตร มีความสามารถเป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ 

2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ ในศตวรรษที่ 21 

3. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามมาตรฐานตำแหน่ง และน้อมนำหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การดำรงชีวิต 

4. สำนักงำนเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีนวัตกรรมในการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
โดยเน้นการมีส่วนร่วมและบูรณาการการจัดการศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
จุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษำประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
1. ไฉไล ปลอดภัย มีคุณภาพ ไฉไล คือความสวยงาม ดูดี ความสะอาดโดยใช้หลัก 5 ส ความปลอดภัย คือความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ และมีคุณภาพในการปฏิบัติงานในทุกด้าน

2. นักเรียนอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น เน้นความดี มีทักษะอาชีพ บูรณาการวิชา ซึ่งในเด็กระดับประถมศึกษำ เน้นนักเรียนอ่านออกเขียนได้ คิดคำนวณเป็น เน้นความดี ในเด็กระดับมัธยมศึกษาเน้นให้มีทักษะอาชีพ บูรณาการวิชา

3. องค์กรมาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล ประสานสามัคคี มีความสุข