ช่องทางการติดต่อเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  เลขที่ 917  ศูนย์ราชการอำเภอสว่างแดนดิน               อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร  รหัสไปรษณีย์ 47110    โทรศัพท์. 042-722321                      โทรสาร. 042-721155  email : sakonnakhon2@obecmail.org

  • กลุ่มอำนวยการ  โทร.042-722321
  • หน้าห้องผู้อำนวยการ  โทร.042-721-155
  • กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์  โทร.042-722-322
  • กลุ่มบริหารงานบุคคล โทร. 042-722-320
  • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทร. 042-722-324
  • หน่วยตรวจสอบภายใน  โทร.042-722-323
  • กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โทร.042-722-319