เว็บไซต์โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

ที่ รหัสกระทรวง ชื่อโรงเรียน เว็บไซต์โรงเรียน (โฮสต์ สพฐ.)
1 1047540571 บ้านโคกศิลา http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1047030184
2 1047540560 อนุบาลเจริญศิลป์ http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1047030187
3 1047540563 บ้านทุ่งมนธาตุวิทยา http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1047540563
4 1047540574 บ้านเหล่าบ้านถ่อน http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1047030201
5 1047540581 บ้านนาสีนวล http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1047030207
6 1047540503 บ้านห้วยเหล็กไฟ http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1047540503
7 1047540508 บ้านสุวรรณคาม http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1047540508
8 1047540510 บ้านอูนโคก http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1047540510
9 1047540506 ชุมชนบ้านหนองปลิง http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1047540506
10 1047540198 บ้านตาลเลียน http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1047540198
11 1047540192 บ้านถ่อน http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1047540192
12 1047540213 บ้านผักคำภู http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1047540213
13 1047510180 ชุมชนนาดีหนองไผ่ http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1047540180
14 1047540162 บ้านบะฮี http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1047540162
15 1047540159 วัดสุทธิมงคล http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1047540159
16 1047540173 ชุมชนบดมาดพอกน้อย http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1047540173
17 1047540200 บ้านไร่บ้านไฮ่ http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1047540200
18 1047540168 บ้านวังยาง (วังยางวิทยานุกูล) http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1047540168
19 1047540191 บ้านโนนทรายคำ http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1047540191
20 1047540238 บ้านต้นผึ้ง http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1047540238
21 1047540216 บ้านดอนตาลโนนสูง https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1047540216
22 1047540222 ชุมชนดงม่วงไข่ http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1047540222
23 1047540227 บ้านหนองบัว http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1047540227
24 1047540232 บ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล) http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1047540232
25 1047540348 บ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1047540348
26 1047540343 บ้านตาดภูวง http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1047540343
27 1047540335 บ้านงิ้วพังฮอ http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1047540335
28 1047540327 บ้านกุดตะกาบ http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1047540327
29 1047540350 บ้านหนองลาดวิทยาคาร http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1047540350
30 1047540426 กุดจิกนาสมบูรณ์ http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1047540426
31 1047540414 บ้านคำสะอาด http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1047540414
32 1047540368 บ้านบึงโน http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1047540368
33 1047540381 บ้านตาลโกน http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1047540381
34 1047540383 บ้านตาลเนิ้ง (โพธิราชอำนวย) http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1047540383
35 1047540397 ทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1047540397
36 1047540394 บ้านหินโงมโนนสร้างไพ http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1047540394
37 1047540427 บงใต้โนนรังพัฒนา http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1047540427
38 1047540433 ชุมชนบงเหนือ http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1047540433
39 1047540412 บ้านนาทม http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1047540412
40 1047540360 บ้านถ่อน (คุรุราษฎร์สามัคคี) http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1047540360
41 1047540388 บ้านโมน (เกาะแก้ววิทยา) http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1047540388
42 1047540362 บ้านดอนเชียงยืน http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1047540362
43 1047540377 บ้านสร้างแป้น http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1047540377
44 1047540358 บ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1047540358
45 1047540408 หนองหลวงวิทยานุกูล http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1047540408
46 1047540457 ชุมชนบ้านท่าศิลา http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1047540457
47 1047540451 บ้านหนองแวงประชาราษฎร์อำนวย http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1047540451
48 1047540446 บ้านดงแสนตอ (ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1047540446
49 1047540445 อุดมสังวรวิทยา http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1047540445

Loading