ผู้บริหาร สพป.สกลนคร เขต 2

นายอนุกูล ทองนุ้ย

ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2

นายวิวัฒน์ สมานชาติ
รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2
นายสำราญ ศรีจันทร์

รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2

นายศักดิ์ชัย อินทร์ธิวงศ์

รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2