การดำเนินงานบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

1. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

2. แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

3. แผนอัตรากำลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

     3.1 แผนอัตรากำลัง 1-3  ปี (ปีงบประมาณ 2564 2566)

     3.2 แผนอัตรากำลัง  10 ปี (ปีงบประมาณ 2564 – 2573)

4. หลักเกณฑ์การบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

     4.1 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

     4.2 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

     4.3 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

     4.4 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลาก

     4.5 การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

5. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566(เอกสารสรุปผลการดำเนินการตามนโยบาย)

    5.1 นโยบายการวางแผนอัตรากำลังคน

    5.2 นโยบายการสรรหา บรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

    5.3 นโยบายการพัฒนาบุคลากร

    5.4 นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิต

    5.5 นโยบายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

    5.6 นโยบายการบริหารงานบุคคลให้เกิดความเที่ยงธรรม

    5.7 นโยบายการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการรักษาวินั

   

Loading