การดำเนินงานบริหารทรัพยากรบุคคล

๑. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

๒. แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

๓. แผนอัตรากำลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

     ๓.๑ แผนอัตรากำลัง ๑-๓  ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖)

     ๓.๒ แผนอัตรากำลัง  ๑๐ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ – ๒๕๗๓)

๔. หลักเกณฑ์การบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

     ๔.๑ หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

     ๔.๒ หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

     ๔.๓ หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

     ๔.๔ หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

     ๔.๕ การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

๕. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕(เอกสารสรุปผลการดำเนินการตามนโยบาย)

    ๕.๑ นโยบายการวางแผนอัตรากำลังคน

    ๕.๒ นโยบายการสรรหา บรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

    ๕.๓ นโยบายการพัฒนาบุคลากร

    ๕.๔ นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิต

    ๕.๕ นโยบายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

    ๕.๖ นโยบายการบริหารงานบุคคลให้เกิดความเที่ยงธรรม

    ๕.๗ นโยบายการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการรักษาวินัย

๖. การรายงานผลการบริหารแ ละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

Loading