กลุ่มนโยบายและแผน

นายสำราญ ศรีจันทร์
รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2
นางนภสร มีระหันนอก
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นางเพียงพธู ธิโสภา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางฐิตาภรณ์ แก้วก่า
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายจรุง มากสมบูรณ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวปริยากร ปัญญาวัน
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวนันทวรรณ ริคำแง
เจ้าหน้าที่ธุรการ