กลุ่มนโยบายและแผน

นายศักดิ์ชัย อินทร์ธิวงศ์
รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2
นางนภสร มีระหันนอก
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นางเพียงพธู ธิโสภา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางฐิตาภรณ์ แก้วก่า
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวนันทวรรณ ริคำแง เจ้าหน้าที่ธุรการ
นายธีระพันธ์ ใบธรรม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ