กลุ่มนโยบายและแผน

นายศักดิ์ชัย อินทร์ธิวงศ์
รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2
นางนภสร มีระหันนอก
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นางเพียงพธู ธิโสภา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายธีระพันธ์ ใบธรรม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ
นางฐิตาภรณ์ แก้วก่า
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายจรุง มากสมบูรณ์
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน
นางสาวนันทวรรณ ริคำแง
เจ้าหน้าที่ธุรการ