กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นายวิวัฒน์ สมานชาติ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นายชรินทร์ เจริญไชย
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
น.ส.สัมฤทธิ์ สายสอน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางชุติปภา ไตรทิพย์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นายพิษณุพงษ์ วัชรเสถียร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางอาภากรณ์ ศรีดามาตร์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
น.ส.สุพัตรา ปรีชาเสถียร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางญาณิศา ดวงสีทอง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ดร.พิชชานันท์ นิธิวิรุฬห์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ดร.ชอบกิจ กนกหงส์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางวรวรรณ วัชรเสถียร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
น.ส.นัดทพร สีสถาน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นายนิวัฒน์ สินไชย
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
นางจตุพร หนูเนียม
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ดร.สนธยา หลักทอง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางพิญญาพัชร์ ไพเรืองโสม
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
น.ส.ปรียา สุทธิโคตร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นายพรชัย ปาระพิมพ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
น.ส.คชาภรณ์ ก่ำจำปา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
(ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
(ค) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผลการศึกษา
(ง) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
(จ) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
(ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา
(ช) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
(ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย