กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นายศักดิ์ชัย อินทร์ธิวงศ์
รอง ผอ.สพป.สกลนคร 2

นายดนัย ศรีวงษา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

witawat2

นางสาวนันทวรรณ ริคำแง
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายวิทวัส ขันติยูุ
เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์

 

คณะกรรมการขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลระดับเขตพื้นที่การศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ศึกษา วิเคราะห์ ดำเนินการ และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
(ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
(ค) ดำเนินงานสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
(ง) ดำเนินการวิเคราะห์ และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(จ) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

ดาวน์โหลดเอกสาร

คู่มือครุภัณฑ์- EMIS62
คู่มือบุคลากร-EMIS62
แบบข้อมูลนักเรียน-G
แบบฟอร์มแก้ไขเลขประชาชนผิด
คู่มือ B-OBEC
คู่มือ DMC62
คู่มือ G-code
หนังสือรับรองบุคคลในเขตพื้นที่ความปกครอง