หน่วยตรวจสอบภายใน

นายอนุกูล ทองนุ้ย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 2
น.ส.จิรพรรณ พื้นชมภู
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
น.ส.รัชนี กาญจนะกันโห
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวพรทิพย์ โพธิ์สุวรรณ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

หน่วยตรวจสอบภายใน ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับหัวหน้าส่วนราชการ และมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเงิน การบัญชี และตรวจสอบระบบการดูแลทรัพย์สิน
(ข) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการดำเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงาน เปรียบเทียบกับผลผลิตหรือเป้าหมายที่กำหนด
(ค) ดำเนินงานเกี่ยวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง
(ง) ดำเนินการอื่นเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายกำหนด
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ดาวน์โหลดเอกสาร