กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นายศักดิ์ชัย อินทธิวงศ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นางกมลทิพย์ ประชานันท์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางวิไลวรรณ โง่นแน่น
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
นางทรงวาด วิราฑูรย์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาววราภรณ์ ไชยแสง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางรุ่งนภา บุราณสาร
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

น.ส.นิภาพร ขันธวิชัย
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสุดี นามบุรี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางเกษมณี สานุศิษย์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาววิภาวี คำภูแสน
นักจิตวิทยา

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ศึกษา วิเคราะห์ ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินงานเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา
(ข) ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
(ค) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น
(ง) ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบาย และมาตรฐานการศึกษา
(จ) ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ
(ฉ) ส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพ อนามัย กีฬา และนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน และงานกิจการนักเรียนอื่น
(ช) ส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
(ซ) ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไขและคุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(ฌ) ดำเนินงานวิเทศสัมพันธ์
(ญ) ประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม
(ฎ) ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น
(ฏ) ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
(ฐ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

ดาวน์โหลดเอกสาร

โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ offline
คู่มือการใช้งาน โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ offline
แนวทางการรับนักเรียน ปี 56
แบบ พฐ (การจำหน่าย การย้ายนักเรียน)
การจำหน่ายนักเรียน
GuideSchool