ประชุมการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

       เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 นายพลชัย ชุมปัญญา ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 มอบหมายให้ นายสำราญ ศรีจันทร์ เป็นประธาน เปิดประชุม การดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมรวมใจสามัคคี โดยวิทยากรบรรยายจากสำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร เพื่อให้สร้างความรู้ความเข้าใจด้านการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ภายใต้กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการ การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563   และตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  ด่วนที่สุด  ที่ กค(กวจ.)0405.2/ว845 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564

Loading

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments