ประชุมคณะกรรมการยกร่างการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและแผนปฏิบัติงาน

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 นายพลชัย ชุมปัญญา ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 เป็นประธาน ประชุมคณะกรรมการยกร่างการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2567 เพื่อใช้เป็นกรอบ และขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาโดยเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษา นโยบาย สพฐ. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสกลนคร ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ จุดเน้น ค่านิยมองค์กร กลยุทธ์ ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนาแผนงาน/โครงการ ณ ห้องประชุมพุทธรักษา

Loading

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments