ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2566-2570 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2567) และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ  พ.ศ.2567

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 นายพลชัย ชุมปัญญา ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 เป็นประธาน ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2566-2570 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2567) และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ  พ.ศ.2567 เพื่อใช้เป็นกรอบการดำเนินงาน และขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาโดยเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษา นโยบาย สพฐ. พ.ศ.2567 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสกลนคร ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ จุดเน้น ค่านิยมองค์กร กลยุทธ์ ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนาแผนงาน/โครงการ ณ หอประชุมรวมใจสามัตคี

Loading

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments