แจ้งให้โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อติดต่อขอรับเอกสารการเบิกจ่ายค่าเช่าอินเทอร์เน็ตคืน เพื่อดำเนินการแก้ไข ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ได้ที่กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ งานพัสดุ

จำนวนคนดู: 263

Loading

Read more