ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมเเซมอาคารเรียน อาคารประกอบเเละสิ่งก่อสร้างอื่น (e-bidding) โรงเรียนบ้านคำเจริญวิทยา

จำนวนคนดู: 165

Loading

Read more

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมเเซมอาคารเรียนสามัญ 216 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์(e-bidding) ของโรงเรรียนบ้านหนองหวาย

จำนวนคนดู: 207

Loading

Read more

ประกาศ ร่างคำสั่ง ประกวดราคาซื้อครุภํณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน จำนวน 37 รร. เเละรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเเละราคามาตรฐนครุภัณฑ์

จำนวนคนดู: 562

Loading

Read more

ประกาศ ประกวดจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมเเซมอาคารเรียนอาคารประกอบฯ ของโรงเรียนหนองเเวงประชาราษฎร์อำนวย ประกาศวันที่ 4 ก.พ. 65

จำนวนคนดู: 138

Loading

Read more