กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ พัฒนาทักษะอาชีพสู่ “บวร” ด้วยรูปแบบ Moral model โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5Steps) ผ่านโครงงานคุณธรรม วิถีศาสตร์พระราชา โดยนายจิรัฎฐ์ ไชยบุบผา

จำนวนคนดู: 188

Loading

Read more