ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่  4 กุมภาพันธ์ 2564   นายอนุกูล  ทองนุ้ย   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ประธานประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับ เขตพื้นที่การศึกษา  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ปีการศึกษา 2564 เพื่อให้ เด็กทุกคนมีโอกาสเข้ารับการศึกษา    ที่มีคุณภาพ ผ่านกระบวนการรับนักเรียนที่เป็นธรรมเสมอภาค   โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักตามหลักธรรมาภิบาล   โดยยึดหลักดำเนินการแบบมีส่วนร่วม สร้างโอกาสที่เป็นธรรม บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ   และสื่อสารสร้างการรับรู้อย่างมีประสิทธิผลสอดคล้องตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 54 ที่รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฯ  ณ ห้องรวมพลัง สพป.สกลนคร

Loading

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments