ประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2566 ระดับจังหวัด

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567  นายพลชัย ชุมปัญญา ผอ..สพป.สกลนคร เขต 2 มอบหมายให้ นางศรีสุดา ทิพสิงห์ รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 เป็นประธาน การประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2566 ระดับจังหวัด ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

Loading