โครงการส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 นายพลชัย ชุมปัญญา ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 มอบหมายให้ นางศรีสุดา ทิพสิงห์ รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 เป็นประธาน พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ประชุมโครงการส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้แก่ประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่บริการ ปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา

Loading