ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริม สนับสนุนหน่วยงานและเครือข่ายในพื้นที่ น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 นายพลชัย ชุมปัญญา ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริม สนับสนุนหน่วยงานและเครือข่ายในพื้นที่ น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ โรงแรมโชคดีเพลส อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

Loading