โครงงานเพื่อขอรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

                 วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.พลชัย ชุมปัญญา ผอ.สพป.สกลนคร เขต ๒ มอบหมายให้นางศรีสุดา ทิพสิงห์ รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต ๒ เป็นประธาน พร้อมด้วย นางชุติปภา ไตรทิพย์  นางสาวสัมฤทธิ์ สายสอน นายพรชัย  ปาระพิมพ์ นางสาวนัดทพร สีสถาน นางสาวรัชนี กิจสอ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานโครงงานเพื่อขอรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมพุทธรักษา สพป.สกลนคร เขต ๒

Loading