ประชุมขับเคลื่อนแผนการยกระดับคุณภาพมาตรฐาน การศึกษาตามแนวทางการประเมินนานาชาติ (PISA) สำหรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ดร.พลชัย  ชุมปัญญา ผอ.สพป.สกลนคร เขต ๒ มอบหมายให้ นางศรีสุดา ทิพสิงห์ รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต ๒ เป็นประธานเปิดประชุมขับเคลื่อนแผนการยกระดับคุณภาพมาตรฐาน การศึกษาตามแนวทางการประเมินนานาชาติ (PISA) สำหรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบ Zoom Meeting  (ครั้งที่ ๖) โดยมี ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา, ศึกษานิเทศก์     เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพุทธรักษา สพป.สกลนคร เขต ๒

Loading