ประชุมทางไกลชี้แจงการกำกับ ติดตามการดำเนินการของโรงเรียนในสังกัด และให้โรงเรียนรายงานข้อมูลผ่านระบบ OBEC Asset

เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ดร.พลชัย ชุมปัญญา ผอ.สพป.สกลนคร เขต ๒ มอบหมายให้ นางศรีสุดา ทิพสิงห์ รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต ๒ เป็นประธาน เปิดการประชุมทางไกลชี้แจงการกำกับ ติดตามการดำเนินการของโรงเรียนในสังกัด และให้โรงเรียนรายงานข้อมูลผ่านระบบ OBEC Asset โดยมี นายดนัย ศรีวงษา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล, นางรุ่งนภา บุราณสาร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และ       นางปาริชาติ มีโชติ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพุทธรักษา

Loading