ประชุมการประเมินเพื่อรับตราพระราชทานกรรมการ ประเมินผลงานเพื่อรับตราพระราชทาน”บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” ครั้งที่ 1/2567

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 ดร.พลชัย ชุมปัญญา ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 มอบหมายให้ นางศรีสุดา ทิพสิงห์ รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 เป็นประธาน ประชุมการประเมินเพื่อรับตราพระราชทานกรรมการ ประเมินผลงานเพื่อรับตราพระราชทาน”บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาเครือข่ายแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้บ้านนักวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ชั้น ป.1 – ป.2 และการสืบเสาะอิสระ นักเรียนทุกคนทำการสืบเสาะอิสระตามหัวข้อ/คำถามที่ตนสนใจ ณ ห้องประชุมรวมพลัง

Loading