ประชุมโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์

เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ดร.พลชัย ชุมปัญญา ผอ.สพป.สกลนคร เขต ๒ มอบหมายให้ นางศรีสุดา ทิพสิงห์ รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต ๒ เป็นประธาน ประชุมโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้สมาชิกช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทางด้านวิชาคณิตศาสตร์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษารายวิชาคณิตศาสตร์ อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ณ หอประชุมรวมใจสามัคคี

Loading