โครงการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพและการเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการบริหารโรงเรียน

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2567 ดร.พลชัย ชุมปัญญา ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพและการเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการบริหารโรงเรียน เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครูโรงเรียนในสังกัด เกิดแรงจูงใจให้ผู้บริหารมีการพัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพและความมั่นคงในการดำเนินชีวิต และเป็นแนวทางการบริหารงานให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้บริบทของโรงเรียนขนาดเล็ก ณ หอประชุมรวมใจสามัคคี

Loading