การประชุมกำกับ ติดตามและตรวจสอบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

เมื่อวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 ดร.พลชัย ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 มอบหมายนายดนัย ศรีวงษา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยคณะกรรมการกำกับ ติดตามและตรวจสอบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ดำเนินการกำกับ ติดตามและตรวจสอบข้อมูลนักเรียนรายบุคคลภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดสามารถจัดเก็บข้อมูลนักเรียนได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและทันตามเวลากำหนด ณ ห้องประชุมอุ่นหล้า จากผลการดำเนินการทำให้โรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง สามารถจัดเก็บข้อมูลนักเรียนได้ทันตามเวลากำหนด