ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567 ดร.พลชัย ชุมปัญญา ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 เป็นประธาน ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2567 เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญอันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานและยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ณ โรงแรมเดอะวันบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

Loading