ต้อนรับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา องคมนตรี ดำเนินการตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา พื้นที่จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา 09.30 น. ดร.พลชัย ชุมปัญญา ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 ร่วมต้อนรับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา องคมนตรี ดำเนินการตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา พื้นที่จังหวัดสกลนคร เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้เป็นคนดีของสังคม และบ้านเมือง มีคุณธรรม  จริยธรรม และมีคุณลักษณะตามค่านิยมที่พึงประสงค์ ณ โรงเรียนนาจานกล้วยน้อย อำเภอบ้านม่วง และโรงเรียนโพนสวาง อำเภอวานรนิวาส เวลาประมาณ 13.45 น. ดร.พลชัย ชุมปัญญา ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 พร้อมด้วย นายธีระพงษ์ วีระชานนท์ รอง ผอ.สพป.ระยองเขต 1 ช่วยปฏิบัติราชการ สพป.สกลนคร เขต 2 และ ศึกษานิเทศก์ ร่วมต้อนรับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา องคมนตรี ดำเนินการตรวจเยี่ยมโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา พื้นที่จังหวัดสกลนคร ณ โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม อำเภอ คำตากล้า จังหวัดสกลนคร      

Loading