โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยสู่การเรียนรู้วิถีใหม่

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2567 ดร.พลชัย ชุมปัญญา ผอ..สพป.สกลนคร เขต 2  มอบหมายให้ นางศรีสุดา ทิพสิงห์ รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 เป็นประธาน เปิดโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยสู่การเรียนรู้วิถีใหม่ และส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามพหุปัญญาที่หลากหลาย ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายที่มุ่งเน้นในการพัฒนา และเสริมสร้างความเข้าใจการจัดการภาษาไทย ด้านการอ่านและการเขียน โดยได้รับความร่วมมือจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่าง สพป.สกลนคร เขต 2และสถานศึกษาในสังกัดที่เข้าร่วมโครงการ จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ในการขับเคลื่อนคุณภาพการสอนภาษาไทย ณ ห้องประชุมรวมใจสามัคคี

Loading