ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาที่จัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง และการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ณ โรงเรียนในสังกัด อำเภอพรรณานิคม

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 25

Read more

ลงพื้นที่ติดตามดูแลช่วยเหลือ เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่เข้าระบบการศึกษา ป้องกันและลดปัญหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน และ”โครงการพาน้องกับมาเรียน”

เมื่อวันที่  19 – 2

Read more