ประชุมคณะทำงานเครือข่าย พสน. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในอำเภอสว่างแดนดิน และออกพื้นที่เสี่ยงเพื่อเฝ้าระวังเหตุพฤติกรรมนักเรียน

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน

Loading

Read more

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต ต่อด้วยแจ้งนโยบาย ข้อราชการ ผลการดำเนินงาน และกิจกรรมยิ้มไหว้ทักทายกัน

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน

Loading

Read more

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2566-2570 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2567) และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ  พ.ศ.2567

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน

Loading

Read more