ประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ด้านความปลอดภัย และการบริหารจัดการด้านการศึกษา

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 25

Loading

Read more

ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผู้มีคุณสมบัติปรับอัตราเงินเดือนชดเชยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับราชการก่อนวันที่อัตราเงินเดือนแรกบรรจุที่ ก.ค.ศ. กำหนดใหม่

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 25

Loading

Read more