ประชุมเตรียมการขับเคลื่อน(โครงการสุขาดี มีความสุข) ตามนโยบายการศึกษาและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข”

เมื่อวันที่ 29 เมษายน ๒๕๖๗ นายพลชัย ชุมปัญญา ผอ.สพป.สกลนคร เขต ๒  พร้อมด้วย นายณรงศักดิ์ จันทรังษี รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2, ผอ.กลุ่มฯ และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุมเตรียมการขับเคลื่อน(โครงการสุขาดี มีความสุข) ตามนโยบายการศึกษาและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” เพื่อจัดสรรเงินเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กนักเรียนตั้งแต่ 10 คนแต่ไม่เกิน 80 คน ณ ห้องประชุมรวมพลัง

Loading