กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต และ ยิ้มไหว้ทักทายกัน

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 นายพลชัย ชุมปัญญา ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 มอบหมายให้ นายสมคิด ประครองญาติ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ครู บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เข้าร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต และ ยิ้มไหว้ทักทายกัน เพื่อปลูกฝังค่านิยมสุจริต ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับบุคลากรในสังกัด และแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  ณ หอประชุมรวมใจสามัคคี

Loading