ลงพื้นตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด จำนวน 3 โรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา2567

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 นายพลชัย ชุมปัญญา ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 มอบหมายให้ นายศักดิ์ชัย อินทร์ธิวงศ์ รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 ลงพื้นตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านคำตานา(อรัญวาสวิทยา) โรงเรียนบ้านหนองหอยคันปลาเข็งไผ่ยาว และโรงเรียนบ้านตาลโกน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา2567 และให้ขวัญกำลังใจโรงเรียนที่เกิดวาตภัยทำให้อาคารภายในโรงเรียนเกิดความเสียหาย ณ โรงเรียนในสังกัดอำเภอสว่างแดนดิน

Loading